၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး။ [မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ]

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန (၃:ဝဝ)နာရီတြင္ လျပည့္၀န္းပလာဇာ စတုတၳထပ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း(MMRA) ရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္မွ ျပည္ပမွ ဝိုင္တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးျခင္း။(အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္းသားမ်ား ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း။) ႏွင့္ Philippine Franchise Association (PFA ) ႏွင့္ Myanmar Retailers Association(MMRA) တို႕ (MOU) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္မွ 2014 Myanmar Retailer Association ရသံုးေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပျခင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရိန္ျငိမ္းမွ Calendar of MMRA ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ထပ္မံတည္ေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕မွ ၁၉ရက္ေန႕ အထိ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Retailex & Franchisex ASEAN (RAF) 2015 Study Tour သြားေရာက္ရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚတင္စုလိွဴင္မွ Competition Law ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေဆြးေႏြးလုိသည္မ်ားကို အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း Information Matrix ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။[မတ္လ (၅)ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ]

မတ္လ (၅)ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ညေန ၅နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MMRA) ႏွင္႔ Information Matrix တုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ Information Matrixဘက္မွ Thailand Convention & Exhibition Bureau(TCEB) Group Show ကုိ လာေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ TCEB သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံအစိုးရကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ျပီး ထုိင္ႏိုင္ငံ၏ MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) Industry ကို ဦးေဆာင္ေနေသာအဖြဲအစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ UMFCCI ႏွင့္ TCEB တို႕သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ MICE Industry တိုးတက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိေသာ MICE Industry တိုးတက္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ Business Center တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ Trade Show မ်ားကုိ တစ္လခ်င္းစီျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ TCEB အေနျဖင့္ေန႕လည္ ၁:ဝဝ မွ ၅:ဝဝ အတြင္းတြင္ Panel Disussion ႏွင့္ Business Machinery ကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၅:၃၀ မွ ၇:၃၀ ခန္႕တြင္ Networking Dinner ကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဖိတ္စာကုိ တနလာၤေန႕တြင္ အသင္းရံုးခန္းသို႕ပုိ႕ေပးပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Calendar ထဲတြင္ ပါေသာ Exhibition ကုိ အသင္းအေနျဖင့္ ၁၀ ေယာက္တက္ပါက Incentive ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကုိေဆြးေႏြးတင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး။[မတ္လ (၅)ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္]

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ မတ္လ (၅)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန (၃:ဝဝ)နာရီတြင္ လျပည့္၀န္းပလာဇာ စတုတၳထပ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း(MMRA) ရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း မွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အသင္းရံုးခန္းအတြက္ ပရိေဘာဂမ်ားဝယ္ယူရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဥကၠ႒ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္မွ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္၊ဘီယာ၊ ဝုိင္၊ စီးကရက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အသင္းမွ ေၾကာ္ျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွႈး ဦးစိန္ေဌးမွ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေရး ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို FDA ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အဓိကထား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး အစည္းေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားမွ ပထမဦးဆုံး Knowledge Sharing Section, Member's open Days တုိ႔ကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ ညေန ၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ Knowledge Sharing Section, Member's open Days တို႕ကုိ Retailers Networking Days ဟူ၍ေခၚတြင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္လုိအပ္သည္မ်ားကို္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္မ်ိဴးသက္မွ ပရိေဘာဂမ်ား ဝယ္ယူရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား တင္ျပျပီး သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္တို႕ကုိ အစည္းအဝးတက္ေရာက္သူမ်ား အားလံုး၏ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ပရိေဘာဂမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားကုိ မတ္လကုန္တြင္ ေနာက္ဆုံးထားေပးသြင္းႏုိင္ပါရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းတင္ျပသြားခဲ့ျပီး က်န္ရွိသူမ်ားက အစည္းအေ၀းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔လာေရာက္မည့္အေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒမႈၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စာတင္ရန္အတြက္ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ အဆိုပါဥပေဒမႈၾကမ္းအတြက္ကုိ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ အသင္းအစည္းအေဝးတြင္ အျပီးသတ္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရးဆဲြျပီးျဖစ္ေသာ Competition Law ကုိ မတင္စုလိွဳင္မွ ျပန္လည္ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္အမွဴေဆာင္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ [၂၁ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္]

ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္ ၊ဘီယာ ၊ စီးကရက္ႏွင္႔ ဝိုင္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ ႏွင့္ စီးကရက္ မ်ားအား တရား၀င္တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ခန္႔မွစ၍ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး မူ၀ါဒတစ္ခုခ်မွတ္ႏိုင္ေရးတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔သိရွိနားလည္သည္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ ႏွင့္ စီးကရက္မ်ား ျပည္တြင္းတြင္ တရားဝင္ေရာင္းခ်မႈအတြက္ မူဝါဒ မရွိပါေသာေၾကာင့္ ၄င္းပစၥည္းမ်ားအား ၂၁ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အသင္းဝင္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါဆိုင္မ်ား (ဆိုင္ခြဲမ်ားအားလံုး) အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းထားပါေၾကာင္း အသင္းဝင္မ်ား သိရွိႏိုင္ပါရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ အပ္ပါသည္။

ဆိုင္အမည္စာရင္း
၁) ABC Convenience Stores
၂) Capital Hyper Market
၃) City Express Convenience Stores
၄) City Mart Supermarkets
၅) Gamone Pwint Departmental Stores
၆) Gandamar Wholesale
၇) Grab and Go
၈) Market Place Supermarket
၉) Orange Supermarkets
၁၀) Ocean Super Center
၁၁) Ruby Mart Supermarkets
၁၂) Star Mart Supermarkets
၁၃) GQ Convenience store
၁၄) KumuDra Convenience Store
၁၅) Shwe Paline Mini Mart
၁၆) Pyae Wa General Store
၁၇) Union Mini Mart


၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း။[ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္]

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန (၄:ဝဝ)နာရီတြင္UMFCCI စတုတၳထပ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းေ၀းပဲြသုိ႔ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟုိအလုပ္အမွဴေဆာင္အဖဲြ႔ ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္မွ Thai Retailer Association မွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ပြဲမ်ားကုိ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ႏွင့္ Booth ယူႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Japan Retailer Association မွလာေရာက္လည္ပတ္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (MBF) တြင္ အရက္၊ဘီယာ၊ ဝိုင္၊ စီးကရက္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးမင္းေအာင္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အေကာက္အခြန္ဥပေဒ(မူၾကမ္း) တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွႈး ဦးသူရိန္ၿငိမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းအတြက္ လျပည့္၀န္းပလာဇာတြင္ ငွားရမ္းထားေသာ ရံုးခန္းအျပင္အဆင္စရိတ္ အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္သူမ်ား မွ ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ Knowledge Sharing Section , Member's open Days တို႕အတြက္ ပညာေရးေကာ္မတီမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုရင္ႏွီးမႈရရွိရန္ႏွင့္ Network ပိုမိုက်ယ္ျပန္ရန္အတြက္ Sharing Section ကုိျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Member's open Days ကို မတ္လတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ Sharing Section ကို ၁ နာရီခန္႕ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ကုိက္ညီ ေသာ အသင္းသားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ဖိတ္ၾကားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းကုိေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေရး အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒမႈၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

Like Us >>
Photos
Contact Us
Room No. (409), La Pyayt Wun Plaza
No. 37, Alan Pya Pagoda St
Dagon Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777