• ျမန္မာႏုိင္ငံ​ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား​ အသင္းသည္​ ႏုိင္ငံအတြင္း​ လြတ္လပ္စြာ​ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္​ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္အတြင္း လက္လီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ ကုိယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ အသင္းအဖဲြ႕တစ္ခု လိုအပ္ေနမူကို သတိျပဳမိသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေသာ၊ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာအသင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းကို ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

 • အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • ၿမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း (MMRA) သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီ ေရာင္းခ်သူမ်ားအားလံုး၏ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းေသာ သေဘာထားကို ေဖာ္ထုတ္ရာ ေနရာ ၿဖစ္ရမည္။
  • MMRA သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူၿပဳေစၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ေသာ အသင္းတစ္ခုၿဖစ္ရန္ အသင္းသားအားလံုးႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ​ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 • <

  အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • MMRA သည္ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီ စားသံုးသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မည့္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးလာရန္ႏွင့္ ေခတ္မီလက္လီလုပ္ငန္းမ်ား ၿဖစ္လာရန္၊ ၿမန္မာ့လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဓိက တြန္းအားေပးရာ၊ ၿမွင့္တင္ရာ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရာႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးရာ မ႑ိဳင္တစ္ခု ၿဖစ္ရမည္။

 • အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • MMRA သည္ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီ စားသံုးသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မည့္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးလာရန္ႏွင့္ ေခတ္မီလက္လီလုပ္ငန္းမ်ား ၿဖစ္လာရန္၊ ၿမန္မာ့လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဓိက တြန္းအားေပးရာ၊ ၿမွင့္တင္ရာ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရာႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးရာ မ႑ိဳင္တစ္ခု ၿဖစ္ရမည္။

 • အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • MMRA သည္ လက္လီေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံဆက္သြယ္ျခင္း၊ အေကာင္းဆုးံက်င့္သုးံႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀ကုိ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ​ေဆာင္ရြက္မည့္ အျပင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္းတီးကာ၊ မဂၢဇင္း/သတင္းလႊာ၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္ စသည္တုိ႔မွ တစ္ဆင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

Like Us >>
Member LogIn Here
Forgot Password?
Watch Videos

View All >>
MMRA      [ News   |   Events ]
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး။

မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန (၃:ဝဝ)နာရီတြင္ လျပည့္၀န္းပလာဇာ စတုတၳထပ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း(MMRA) ရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္မွ ျပည္ပမွ ဝိုင္တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း Information Matrix ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။

မတ္လ (၅)ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
မတ္လ (၅)ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ညေန ၅နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MMRA) ႏွင္႔ Information Matrix တုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ Information Matrixဘက္မွ Thailand Convention & Exhibition Bureau(TCEB) Group Show ကုိ လာေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ TCEB သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံအစိုးရကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ျပီး ထုိင္ႏိုင္ငံ၏
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး။

မတ္လ (၅)ရက္ေန႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ မတ္လ (၅)ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန (၃:ဝဝ)နာရီတြင္ လျပည့္၀န္းပလာဇာ စတုတၳထပ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း(MMRA) ရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း မွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္
Read More ...

View All >>
MMRA Albums
Contact Us
8th Floor, Building(C ) New Mingalar Market
Corner of Satyone Road and Banyardala Road
Mingalar Taung Nyunt Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777