အသင္း၀င္သတ္မွတ္ခ်က္
Retailer Member ႏွင့္ Associate Member ဟူ၍ (၂) မ်ဳိး ထားရွိပါမည္။.

Retail Member သည္ေရာင္းကုန္၏ အနည္းဆုးံ(၅၀%) ကုိ စားသုးံသူမ်ားထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ေနေသာ လက္လီဆုိင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္း (သုိ႔) ဆုိင္ အမည္တစ္ခုကုိ Retailer Member တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး၊ ပုိင္ရွင္ (သုိ႔ ) အႀကီးအကဲ (သုိ႔) အႀကီးအကဲမွ အလုးံစုံတာ၀န္လြဲအပ္ထားသူက အသင္း၀င္အျဖစ္ ေဆာက္ရြက္ႏုိင္သည္။ မိမိဆုိင္အမည္ႏွင့္ က်ထားေသာ စည္ပင္သာယာလုိင္စင္ (သုိ႔) ေရွာ့ပင္းစင္တာ/ ေမာလ္၏ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတြဲပါရွိေသာ စည္ပင္သာယာလုိင္စင္မိတၱဴကုိ တင္ျပႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ျပည့္မွီျခင္း မရွိေသးသူမ်ား(အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္) အား ၀န္းထမ္းအျဖစ္ခန္႔ထားျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္း/ ဆုိင္ျဖစ္ရပါမည္။

Member Form
Member form fill in and submit here!!
စားသုးံသူမ်ားထံတုိက္ရုိက္ ေရာင္းခ်ေနေသာလက္လီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မည္သည့္ Supplier, Whoesaler, Service Provider and Institution ကုိမဆုိ Associate Member အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

Associate Member Form
Member form fill in and submit here!!
Like Us >>
MMRA Albums
Contact Us
8th Floor, Building(C ) New Mingalar Market
Corner of Satyone Road and Banyardala Road
Mingalar Taung Nyunt Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777