[   ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ တတိယအႀကိမ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ   ]

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္- သင္၏လက္လီလုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း
က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ - ၂၈ရက္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၃ခုနစ္
က်င္းပမည့္ ေနရာ - UMFCCI ၊ ပထမထပ္ (မဂၤလာခန္းမ)အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

More Detial: ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ တတိယအႀကိမ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ


[   ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ   ]

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္- ထိေရာက္ေသာ လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္
က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ -၂၄ရက္ေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃ခုနစ္
က်င္းပမည့္ ေနရာ - UMFCCI ၊ ပထမထပ္ (မဂၤလာခန္းမ)အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

More Detial: ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ


Like Us >>
Photos
Contact Us
8th Floor, Building(C ) New Mingalar Market
Corner of Satyone Road and Banyardala Road
Mingalar Taung Nyunt Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777