မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ

၂၃ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၃ခုနစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ လက္လီလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါ ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လက္ လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အခမဲ့ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI) တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
Read More ...

ၿမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ တတိယအၾကိမ္ ေဟာေၿပာေဆြးေႏြးပြဲ

၂၈ရက္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၃ခုနစ္
မန္မာႏိုင္ငံ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အက်ဳိးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ " ံHow You Can Grow Your Retail Business" (သင္၏လက္လီလုပ္ငန္းတုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း) ဟုအမည္ေပးထားေသာ ေဟာေျပာပဲြကို စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနစ္ UMFCCI
Read More ...

ၿမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ေဟာေၿပာေဆြးေႏြးပြဲ

၂၃ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၃ခုနစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ လက္လီလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါ ေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ပဲြကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI)
Read More ...

ၿမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ပထမအၾကိမ္ ေဟာေၿပာေဆြးေႏြးပြဲ

၂၄ရက္ေန႔ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၃ခုနစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လက္လီ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အက်ဳိးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ " Introduction to Retail Industry " (လက္လီလုပ္ငန္းမိတ္ဆက္) ဟုအမည္ေပးထားေသာ ေဟာေျပာပဲြကို ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနစ္ UMFCCI ပထမထပ္၌
Read More ...

MMRA မွ က်င္းပမည့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းျခင္း

၁၂ရက္ေန ဇြန္လ ၂၀၁၃ခုနစ္
မန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းပဲြကို ၂၀၁၃ခုနစ္ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ အခ်ိန္၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရုံး (UMFCCI)၊ တတိယထပ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
Read More ...

Japan Retailers Association အဖဲြ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

မတ္လ (၁၁)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
မန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မွ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပဲြ တြင္ ယင္း ဂ်ပန္လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အေနႏွင့္ အာရွလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ႏွင့္ပက္သက္၍ ကူညီရန္အသင့္ရွိေနသည္ ဟုသိရွိရပါသည္။ ၊
Read More ...

Like Us >>
Photos
Contact Us
Room No. (409), La Pyayt Wun Plaza
No. 37, Alan Pya Pagoda St
Dagon Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777