ျပည္ပမွတရားမ၀င္တင္သြင္းထားသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝုိင္ႏွင့္ စီးကရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အစည္းအေ၀း

ဇူလုိင္လ ၃ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျပည္ပမွတရားမ၀င္တင္သြင္းထားသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝုိင္ႏွင့္ စီးကရက္မ်ားကုိ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ေစျပီး အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ေစ၍ ေဈးကြက္အတြင္း တရားဝင္ေရာင္းခ်ေစသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းညိွႏွုိင္း အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးပဲြသုိ႔
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး

ဇြန္လ (၂၈)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ (၂၈)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အဂၤါေန႔ ေန႔လည္ (၄:ဝဝ)နာရီတြင္ City Mart Holding Group အစည္းေ၀းခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းေ၀းပဲြတြင္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးမ်ဳိးမင္းေအာင္က ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ရက္ေန႕ ေန႕လည္ (၁၃း၀၀) နာရီတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း။

ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ ေန႔လည္ (၃:ဝဝ)နာရီတြင္ UMFCCI စတုတၳထပ္ အစည္းေ၀းခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ အစီအစဥ္(၁)အရ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရိန္ၿငိမ္း ႏွင့္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္းျမင့္တုိ႔က
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး

မတ္လ (၁၁)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ မတ္လ (၁၁)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အဂၤါေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ေရးဆဲြထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး

ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ Japan Retailers Association ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း တို႕ ေတြ႕ဆုံမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ အတြက္ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ လက္ရွိအလုပ္အမွူ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားေသာ
Read More ...

< Prev
Like Us >>
Photos
Contact Us
Room No. (409), La Pyayt Wun Plaza
No. 37, Alan Pya Pagoda St
Dagon Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777