အသင္း၀င္ေၾကးကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ လက္လီ အသင္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားေသာ၀န္ထမ္း အေရအတြက္ (သုိ႔) ၀င္ေငြပမာဏ (Turnover) ေပၚတြင္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ေတြရွိရၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၀င္ေငြပမာဏအေျခခံေသာ ၀င္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္းမွာ အခ်ိန္အခါအရ သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

သုိ႔ပါ၍ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ေပၚ အေျခခံေသာ အသင္း၀င္ေၾကးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းမူၾကမ္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ Retail Member Associate Member
အသင္းဝင္ေၾကး(က်ပ္) ႏွစ္စဥ္ေၾကး(က်ပ္) အသင္းဝင္ေၾကး(က်ပ္) ႏွစ္စဥ္ေၾကး(က်ပ္)
၁-၉ ဦး ၅,၀၀၀ ၅,၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀
၁၀-၁၅ ဦး ၅၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀
၅၁-၂၀၀ ဦး ၂၀၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀
၂၀၀ ဦးႏွင့္အထက္ ၅၀၀,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀


Associate Member Form
Member form fill in and submit here!!
Member Form
Member form fill in and submit here!!
Like Us >>
MMRA Albums
Contact Us
8th Floor, Building(C ) New Mingalar Market
Corner of Satyone Road and Banyardala Road
Mingalar Taung Nyunt Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777